فایل های تحقیق ژنتیک - صفحه 1

اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

موقعیت واقعی هر ویروس معین در یک محل خاص یا در مقیاس جهانی، نتیجه برهمکنشهای پیچیده بین بسیاری از عوامل فیزیکی و بیولوژیکی خواهد بود

قیمت : 8,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ژنتیک یا علم وراثت

قسمتی از متن: ژنتیک یا علم وراثت را قلب علوم زیست شناسی میگویند. هر موجود زنده نتیجه همکاری دو عامل توارث و محیط است که وی را قادر به ادامه حیات میسازد .ماده وراثتی خصوصیات موجود زنده یعنی استعدادهای نهانی و محدوده های زیستی را باعث میگردد در صورتیکه محیط شامل تغذیه و کلیه عوامل دیگری است که با ژنها

قیمت : 8,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل