فایل های تحقیق Ajax - صفحه 1

نمونه مسایل آجاكس

نمونه مسایل آجاکس شامل موارد زیر است :1- توضیح مختصری درباره آجاکس 2- برنامه ای بنویسید که بااستفاده از آجاکس در زمان ورود رمز بتواند درست بودن یا اشتباه بودن آن را تشخیص دهد .

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل