فایل های تحقیق باستان شناسی - صفحه 1

تحقیق مقایسه تطبیقی فرم و نقش ظروف و اشیا سفالی و فلزی سده های میانه اسلامی ایران

تحقیق کارشناسی ارشد رشته باستانشناسی گرایش اسلامی، مقدمه زیبایی و ارزش هنر اسلامی تا حدودی به احجام فلزی و سفالی و به تزئینات آنها بستگی دارد. در فاصله زمانی بین شش قرن نخست هجری قمری، سابقه هنر اسلامی در احجام فلزی و سفالی و تزئینات گوناگون (نقش و پرداخت) از اهمیت شایانی برخوردار بوده است

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل